Úvodní stránka

Podepsána dohoda s městem Most o spolupráci v roce 2011

  • Tisk

Primátor Mostu Vlastimil Vozka a generální ředitel United Energy Petr Jeník podepsali v pondělí 28. března dodatek Dohody o vzájemné spolupráci pro letošní rok. V pořadí osmý dodatek k této dohodě upravuje spolupráci mezi městem Most a teplárenskou společností v oblasti podpory rozvoje města.
Dohodu o vzájemné spolupráci podepsala společnost United Energy s městem Most v roce 2006. Vymezuje spolupráci v oblasti dodávek tepla, ochrany životního prostředí, vzájemného informování a podpory města a života jeho obyvatel ze strany firmy.
V letošním roce podpoří United Energy město Most, tak jako v loňském roce, částkou 500 tisíc korun. V uplynulých pěti letech United Energy městu na základě ročních dodatků přispěla celkovou částkou tři miliony korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje zejména podporu společenského a kulturního života obyvatel a volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši 388 tisíc korun, 100 tisíc korun směřuje na sociální účely a zdravotnictví, zbylé finanční prostředky na ostatní aktivity.
Mezi nejvýznamnější položky dohody patří již tradičně například podpora Podkrušnohorského technického muzea ve výši 100 tisíc korun, podpora činnosti Střediska volného času ve výši 50 tisíc, či příspěvek na preventivní výjezdy dětí s poruchami chování rovněž ve výši 50 tisíc korun.

"V letošním roce je to vůbec první smlouva tohoto typu, kterou město Most podepsalo", konstatoval Vlastimil Vozka.

 

Školáci se opět vrací do teplárny. Přidají se středoškoláci

  • Tisk

Dne 30. března zahajuje United Energy již čtvrtý ročník vzdělávacího projektu Tepelná pohoda do škol, jehož součástí je i návštěva provozu teplárny v Komořanech. Až do loňského jara byly exkurze určeny pouze žákům 8. a 9. tříd základních škol. Letos, s předposledním březnovým dnem, se teplárna otevře i studentům středních škol, pro které byly až doposud exkurze organizovány pouze příležitostně.

Zatímco součástí programu pro školáky je přednáška o výrobě elektřiny a tepla, pro středoškoláky je připravena přednáška na téma ochrany životního prostředí. Seznámí se tak například s pojmy jako imise, emise, obchodování s povolenkami a také se dozví, co pro snížení vlivu provozu teplárny na životní prostředí dělá United Energy

„Díky projektu Tepelná pohoda do škol se od podzimu 2008 do jara 2010 do komořanské teplárny podívalo na 1 200 dětí ze základních škol z Mostecka a Litvínovska a posléze z Chomutovska a Jirkovska. O exkurze je mezi základkami každoročně velký zájem a termíny jsou rozebrány ihned po jejich vyhlášení. Překvapivě stejnou reakci projevily střední školy, kdy termíny pro ně určené byly rozebrány během 14 dní od zaslání naší nabídky“, sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

Jarní kolo exkurzí bude zahájeno 30. března návštěvou  střední školy EDUCHEM z Meziboří a poté bude pokračovat každý čtvrtek případně středu až do konce května.

Od října letošního roku se do teplárny podívají také děti z mateřských škol a to v podobě vyhlídkové jízdy po komořanské teplárně, která je jedním z bodů vzdělávacího programu určeného právě pro nejmladší generaci.

 

Komořanská teplárna spoluspaluje biomasu

  • Tisk

Koncem minulého roku bylo ve fluidních kotlích komořanské teplárny úspěšně zahájeno spoluspalování biomasy ve formě štěpky (kategorizovaná jako S2) a pelet (kategorizovaná jako S1) spolu s hnědým uhlím. Část primární energie získávané doposud pouze z fosilního paliva tak nově nahrazuje biomasa, obnovitelný zdroj šetrný k životnímu prostředí.

V červnu 2010 proběhly spalovací zkoušky, které měly prověřit vhodnost zvolené biomasy a  maximální podíl, který je možný k uhlí přidávat, prokázat možnosti vlastního technologického procesu a ověřit dopravitelnost biomasy do ohniště kotle. Po úspěšné realizaci zkoušek bylo zažádáno o rozšíření integrovaného povolení tak, aby bylo možné biomasu spolu s uhlím oficiálně spalovat a byly zahájeny dílčí přípravy na trvalý provoz. Do konce roku 2010 bylo v kotlích spolu s hnědým uhlím spáleno cca 4 000 tun biomasy.

Na základě provedených zkoušek a provozních výsledků chce United Energy spoluspalovat biomasu kategorie S1 a S2 i v roce 2011.

V současné době probíhá oslovování a jednání s potenciálními dodavateli biomasy s cílem uzavřít dlouhodobé kontrakty na dodávku biomasy do stanoveného objemu. Dosud United Energy uzavřela dlouhodobé smlouvy se třemi dodavateli, jejichž nabídky odpovídaly kvalitativním i cenovým požadavkům teplárenské společnosti

 

Certifikované stavební materiály komořanské teplárny mají své uplatnění

  • Tisk

Hlavními  produkty teplárenské společnosti United Energy jsou vyrobené teplo a elektřina. Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají i vedlejší materiály, tzv.vedlejší energetické produkty (VEP), které se stávají, za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek, cennou druhotnou surovinou pro další zpracování a výrobu. Tyto produkty jsou certifikovány a využívány zejména ve stavebnictví, silniční dopravě či k revitalizaci krajiny regionu a podobně. Z hlediska ekologického lze využití těchto výrobků hodnotit velmi pozitivně, neboť dochází k úsporám přírodních surovin.

United Energy je v současné době držitelem šesti platných certifikátů na dva druhy VEP- aditivovaný granulát a popílek z látkových filtrů. Oba certifikované výrobky jsou nabízeny ke komerčnímu využití a to v rámci celého roku.

Vlastnosti aditivovaného granulátu jej předurčují k využití především ve stavebnictví jako podkladové vrstvy pro zpevnění a zkvalitnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny. Renomované stavební společnosti v regionu mají s jeho použitím nemalé zkušenosti. Popílek se používá pro výrobu cementu, porobetonu či jako příměs maltových směsí.

V roce 2010 vyprodukovala United Energy téměř 270 tisíc tun aditivovaného granulátu, z toho více jak 59 tisíc tun bylo uplatněno v rámci komerční sféry, zbytek byl využit na revitalizaci krajiny.

V současné době komořanská teplárna aktivně spolupracuje s různými partnery z oblasti vývoje a výzkumu s cílem odhalit další možné směry uplatnění vedlejších energetických produktů z produkce United Energy.
Informace o certifikovaných výrobcích, podmínkách prodeje a cenách naleznete na webových stránkách společnosti www.ue.cz.

 

SŠDVS odstartovala projekt veřejného audiovizuálního studia

  • Tisk

Od včerejšího dne slouží studentům Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě nově vybudovaná audiovizuální učebna. První etapu projektu veřejného audiovizuálního studia se specializací na mediální aktivity mohla škola zrealizovat díky příspěvku United Energy ve výši téměř 270 tisíc korun. Z daru od teplárny vybavila škola učebnu interaktivní tabulí, kamerou, diktafony a fotoaparáty.

„Myšlenka projektu vybudovat veřejné audiovizuální studio se zrodila již v loňském roce a na jeho rozjezdu se podílela externí lektorka Lucie Bartoš. Projekt slouží především pro výuku předmětu Public Relations, který zde vyučujeme v rámci oboru Veřejnoprávní činnost, ale technické zázemí chceme nabídnout k využití i ostatním školám, pro jejich projekty v mediální oblasti“, řekla Ing. Vladimíra Ilievová, ředitelka školy. Audiovizuální učebna, za jejíž hlavní devízu považuje škola její mobilitu, předpokládá v blízké budoucnosti i mezipředmětové využití.

Darované technické vybavení si pochvalovala i Ing. Michaela Svitáková, která specializaci Public Relations vyučuje: „Výuku se snažíme „roubovat“ na aktuální společenská a kulturní témata a v rámci PR se dají technické pomůcky prakticky využít k tvorbě veřejně prezentovaných výstupů, k různým projektům jako je například prezentace školy, odborného tématu či nějaké zájmové činnosti.“

„Podpora vzdělávání je naší prioritou, proto jsme rádi, že jsme se mohli účastnit tohoto projektu. PR je poměrně nová a zároveň velmi důležitá disciplína. Sebelepší myšlenka, pokud není dobře vykomunikována, má jen malou naději na zdárný výsledek,“ podotkl technický ředitel United Energy, Ing. Petr Mareš.

Sponzorský dar získala SŠDVS v Mostě na základě žádosti v loňském roce. I v letošním roce měly organizace možnost žádat o dary a sponzoring. Na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz , pod záložkou „regionu“ informace na toto téma aktualizujeme.

 

 

Strana 26 z 30

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu