Úvodní stránka

Certifikované stavební materiály komořanské teplárny mají své uplatnění

  • Tisk

Hlavními  produkty teplárenské společnosti United Energy jsou vyrobené teplo a elektřina. Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají i vedlejší materiály, tzv.vedlejší energetické produkty (VEP), které se stávají, za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek, cennou druhotnou surovinou pro další zpracování a výrobu. Tyto produkty jsou certifikovány a využívány zejména ve stavebnictví, silniční dopravě či k revitalizaci krajiny regionu a podobně. Z hlediska ekologického lze využití těchto výrobků hodnotit velmi pozitivně, neboť dochází k úsporám přírodních surovin.

United Energy je v současné době držitelem šesti platných certifikátů na dva druhy VEP- aditivovaný granulát a popílek z látkových filtrů. Oba certifikované výrobky jsou nabízeny ke komerčnímu využití a to v rámci celého roku.

Vlastnosti aditivovaného granulátu jej předurčují k využití především ve stavebnictví jako podkladové vrstvy pro zpevnění a zkvalitnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a budov, dále pak jako zásypy a podsypy, kde nahrazuje dražší přírodní suroviny. Renomované stavební společnosti v regionu mají s jeho použitím nemalé zkušenosti. Popílek se používá pro výrobu cementu, porobetonu či jako příměs maltových směsí.

V roce 2010 vyprodukovala United Energy téměř 270 tisíc tun aditivovaného granulátu, z toho více jak 59 tisíc tun bylo uplatněno v rámci komerční sféry, zbytek byl využit na revitalizaci krajiny.

V současné době komořanská teplárna aktivně spolupracuje s různými partnery z oblasti vývoje a výzkumu s cílem odhalit další možné směry uplatnění vedlejších energetických produktů z produkce United Energy.
Informace o certifikovaných výrobcích, podmínkách prodeje a cenách naleznete na webových stránkách společnosti www.ue.cz.

 

Komořanská teplárna spoluspaluje biomasu

  • Tisk

Koncem minulého roku bylo ve fluidních kotlích komořanské teplárny úspěšně zahájeno spoluspalování biomasy ve formě štěpky (kategorizovaná jako S2) a pelet (kategorizovaná jako S1) spolu s hnědým uhlím. Část primární energie získávané doposud pouze z fosilního paliva tak nově nahrazuje biomasa, obnovitelný zdroj šetrný k životnímu prostředí.

V červnu 2010 proběhly spalovací zkoušky, které měly prověřit vhodnost zvolené biomasy a  maximální podíl, který je možný k uhlí přidávat, prokázat možnosti vlastního technologického procesu a ověřit dopravitelnost biomasy do ohniště kotle. Po úspěšné realizaci zkoušek bylo zažádáno o rozšíření integrovaného povolení tak, aby bylo možné biomasu spolu s uhlím oficiálně spalovat a byly zahájeny dílčí přípravy na trvalý provoz. Do konce roku 2010 bylo v kotlích spolu s hnědým uhlím spáleno cca 4 000 tun biomasy.

Na základě provedených zkoušek a provozních výsledků chce United Energy spoluspalovat biomasu kategorie S1 a S2 i v roce 2011.

V současné době probíhá oslovování a jednání s potenciálními dodavateli biomasy s cílem uzavřít dlouhodobé kontrakty na dodávku biomasy do stanoveného objemu. Dosud United Energy uzavřela dlouhodobé smlouvy se třemi dodavateli, jejichž nabídky odpovídaly kvalitativním i cenovým požadavkům teplárenské společnosti

 

Podpora veřejně prospěšných aktivit v roce 2010

  • Tisk

Přesto, že i teplárenská společnost United Energy pocítila dopady finanční krize, věnovala v loňském roce více jak 2 miliony 800 tisíc korun ve prospěch regionu. Městům, obcím, neziskovým a příspěvkovým organizacím tak firma přispěla finanční částkou na stejné úrovni jako v roce 2009.
Téměř půl milionu společnost rozdělila v rámci třetího ročníku Grantu Pohoda, jehož cílem je pomáhat neziskovému sektoru v úsporách energií. Do třetího a zároveň také posledního kola Grantu se přihlásilo pouhých 10 organizací. Komise vybrala 6 projektů, z nichž 3 projekty se týkaly úspory elektrické energie, 3 úspory vody a 2 projekty byly zaměřeny na úsporu tepla. Celkem přispěl Grant na úspory energií částkou více jak 460 tisíc korun.
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany United Energy do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi teplárenskou společností a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 100 tisíc korun, dále například zakoupení keramické pece pro Klub národnostních menšin ve výši 45 tisíc korun. Město Litvínov použilo 345 tisíc korun na oblast sportu a aktivity pro volný čas, 50 tisíc korun na zakoupení defribrilátorů Krušnohorské poliklinice, zbylé prostředky pak na provoz Galerie Radničního sklípku a další projekty ve zdravotnictví.
V průběhu roku pak United Energy podpořila i řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například mistrovství ČR – Czech Open 2010 ve stolním hokeji v Mostě, Mezinárodní přehlídku odborných dovedností žáků středních elektrotechnických škol v Chomutově, či 2. a 3. etapu projektu Bezpečné světlo pro Litvínov. Částkou  ve výši téměř 270 tisíc korun se podílela na vybavení audiovizuálního studia v prostorách Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě.
Nejvíce prostředků, mimo komunální sféru, bylo vloni rozděleno do oblasti volnočasových aktivit a sportu a dále do vzdělávání..
V loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den, kdy 32 zaměstnanců společnosti pomáhalo dětem z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny s pracemi na rozlehlé zahradě.
V roce 2010 rovněž odstartovala United Energy svůj první charitativní bazar v areálu společnosti. Výtěžek z bazaru, který byl zahájen prodejní výstavou výrobků chráněných dílen obecně prospěšné společnosti Energie v Meziboří, ve výši více jak 7 tisíc korun putoval do azylového domu v Mostě na zajištění osobních potřeb klientek a jejich dětí.

Na podporu regionu nebude United Energy zapomínat ani v roce 2011. Již od listopadu loňského roku mají organizace možnost zažádat o podporu z prostředků teplárenské společnosti pro své projekty v letošním roce. Uzávěrka přihlášek o dary a sponzoring je 15. ledna 2011.
O pravidlech a termínech pro žádosti o dary a sponzoring informuje web www.tepelnapohoda.cz, záložka „regionu“. Zde je možné se seznámit i s podrobnostmi o úspěšných projektech, podpořených teplárenskou společností.

 

 

SŠDVS odstartovala projekt veřejného audiovizuálního studia

  • Tisk

Od včerejšího dne slouží studentům Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě nově vybudovaná audiovizuální učebna. První etapu projektu veřejného audiovizuálního studia se specializací na mediální aktivity mohla škola zrealizovat díky příspěvku United Energy ve výši téměř 270 tisíc korun. Z daru od teplárny vybavila škola učebnu interaktivní tabulí, kamerou, diktafony a fotoaparáty.

„Myšlenka projektu vybudovat veřejné audiovizuální studio se zrodila již v loňském roce a na jeho rozjezdu se podílela externí lektorka Lucie Bartoš. Projekt slouží především pro výuku předmětu Public Relations, který zde vyučujeme v rámci oboru Veřejnoprávní činnost, ale technické zázemí chceme nabídnout k využití i ostatním školám, pro jejich projekty v mediální oblasti“, řekla Ing. Vladimíra Ilievová, ředitelka školy. Audiovizuální učebna, za jejíž hlavní devízu považuje škola její mobilitu, předpokládá v blízké budoucnosti i mezipředmětové využití.

Darované technické vybavení si pochvalovala i Ing. Michaela Svitáková, která specializaci Public Relations vyučuje: „Výuku se snažíme „roubovat“ na aktuální společenská a kulturní témata a v rámci PR se dají technické pomůcky prakticky využít k tvorbě veřejně prezentovaných výstupů, k různým projektům jako je například prezentace školy, odborného tématu či nějaké zájmové činnosti.“

„Podpora vzdělávání je naší prioritou, proto jsme rádi, že jsme se mohli účastnit tohoto projektu. PR je poměrně nová a zároveň velmi důležitá disciplína. Sebelepší myšlenka, pokud není dobře vykomunikována, má jen malou naději na zdárný výsledek,“ podotkl technický ředitel United Energy, Ing. Petr Mareš.

Sponzorský dar získala SŠDVS v Mostě na základě žádosti v loňském roce. I v letošním roce měly organizace možnost žádat o dary a sponzoring. Na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz , pod záložkou „regionu“ informace na toto téma aktualizujeme.

 

 

Insolvenční řízení s United Energy bylo zastaveno

  • Tisk

Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11. 2010 zastavil  insolvenční řízení se společností United Energy. Soud tak učinil na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu ze strany společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal, která v dubnu tohoto roku návrh podala.
„Vítáme, že skupina Czech Coal přehodnotila svůj postup a ukončila dosavadní nelegitimní zneužívání insolvenčního návrhu k nátlaku na naši společnost,“ prohlásil Petr Jeník, generální ředitel United Energy. „Samotný návrh na insolvenční řízení byl zcela bezdůvodný a účelový a byl veden výhradně snahou poškodit United Energy.“
„Celý tento případ jasně ukázal na nutnost legislativní úpravy stávající podoby insolvenčního zákona tak, aby do budoucna bylo zamezeno vzniku podobných situací,“
podotkl Jeník.

 

Strana 27 z 31

United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu