Ekologie

  • Tisk

Ochrana ovzduší: Ekologická přeměna Teplárny Komořany

Teplárna Komořany od své výstavby prošla dvěma zásadními obnovami, které výrazně přispěly ke zlepšení životního prostředí v regionu. V letech 1987-1993 proběhla generální oprava elektrostatických odlučovačů popílku, která přinesla snížení imisní zátěže tuhých látek.
V souladu se zpřísněnými požadavky na snížení emisí proběhla v 90. letech významná ekologizace zdroje, která spočívala v náhradě stávajících roštových kotlů za kotle s fluidní technologií. V té době šlo v České republice o ekologické řešení zcela ojedinělé. Retrofit kotlů probíhal za plného provozu zdroje, tj. bez přerušení dodávek tepla do měst Mostu a Litvínova a kromě nahrazení roštů za fluidní lože spočíval i v úpravě tlakových systémů, vybavení kotlů účinnějšími látkovými filtry tuhých látek, v osazení kotlů systémem kontinuálního měření emisí plynných a tuhých látek a ve výstavbě dalších potřebných podpůrných technologických systémů. Princip stacionární fluidní technologie spalování spočívá v  dávkování mletého vápence přímo do fluidního lože společně s uhlím, kdy je využívána jeho schopnost vázat síru, čímž dochází k odsíření. Tato moderní technologie dále přispívá k významnému snížení nejen oxidů síry, ale i oxidů dusíku a tuhých látek. Celková investice této rekonstrukce dosáhla 4,5 miliard Kč. Životnost teplárny Komořany se prodloužila o dalších 25 let, což představuje rovněž významný stabilizační faktor na trhu práce v regionu.
Provoz teplárenské výroby tak plně dostojí požadavkům jak směrnic Evropské Unie na provozování nejlepších dostupných technologií, tak dalšímu zpřísnění české legislativy na ochranu ovzduší. Teplárně Komořany bylo vydáno v r. 2004 Integrované povolení,  kde se společnost dobrovolně zavázala k přísnějším emisním limitům oxidů síry, než ji ukládají platné právní předpisy ochrany ovzduší.
Vývoj emisí teplárny Komořany v letech 1993-2013

Soustavy centralizovaného zásobování teplem

Centrální zásobování teplem představuje ekologicky přijatelný způsob vytápění obyvatel měst i firem v průmyslových zónách. Centrální vytápění postupně nahradilo blokové kotelny a lokální topeniště silně znečišťující ovzduší v okrese Most a lokalitách Most a Litvínov.
Další významnou ekologizaci zahájila společnost v Litvínově v roce 1993 rozvojem horkovodních sítí přímo ve městech, konkrétně se společnost zapojila do výstavby tepelného napáječe pro východní část města. Jeho ukončení v roce 1995 umožnilo vyřazení z provozu 12 kotelen spalujících hnědé uhlí, lehký topný olej a mazut. Odstranění těchto lokálních zdrojů znečišťování ovzduší obyvatelé města Litvínov hodnotili velmi pozitivně.

Vliv odstavení kotelen na snížení emisí v městě Litvínově

 

Nakládání s odpady

Největší objem odpadů vzniká ze spalovacího procesu teplárny Komořany. Proto v letech 1998-2002 proběhla certifikace tohoto využitelného materiálu na výrobky, které jsou velmi žádané nejen ve stavebnictví, silniční a železniční dopravě, ale i pro zahlazení důsledků povrchového dobývání a revitalizaci krajiny regionu. Tento certifikovaný výrobek – zejména jeho aktivní složka popelovin z fluidního spalování teplárny Komořany se stal i významnou obchodní komoditou.
Důsledným požadavkem na třídění odpadů, vznikajících při výrobě tepla a elektrické energie, dochází ke zvyšování podílu využití druhotných surovin a recyklaci. Snižuje se tak podíl objemu odpadů ukládaných na skládkách nebo odstraňovaných jiným, legislativně požadovaným způsobem.

Způsoby nakádání s odpady 
 
United Energy - váš zdroj  tepelné pohody
Váš zdroj tepelné pohody
 
 
 

United Energy, a.s. je součástí
Energetického a průmyslového holdingu

Energetický a průmyslový holding

Zelená linka

Zelená linka  800 099 099

Havarijní služba

Pevná linka

+420 476 447 830

Mobilní telefon +420 734 289 969

Aktuality

Odstávky 2017

Společnosti UE, a.s. a ST, a.s. oznamují svým odběratelům termíny odstávek v dodávce teplé vody v rámci letní odstávky tepelných zařízení v roce 2017 pro města:

Most

Litvínov

 

Naším partnerem v oblasti
vývoje a výzkumu je

Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra materiálu