Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Ekologie

Ochrana ovzduší/ Ekologická přeměna Teplárny Komořany


Teplárna Komořany od své výstavby prošla dvěma zásadními obnovami, které výrazně přispěly ke zlepšení životního prostředí v regionu. V letech 1987-1993 proběhla generální oprava elektrostatických odlučovačů popílku, která přinesla snížení imisní zátěže tuhých látek.

V souladu se zpřísněnými požadavky na snížení emisí proběhla v 90. letech významná ekologizace zdroje, která spočívala v náhradě stávajících roštových kotlů za kotle s fluidní technologií. V té době šlo v České republice o ekologické řešení zcela ojedinělé. Retrofit kotlů probíhal za plného provozu zdroje, tj. bez přerušení dodávek tepla do měst Mostu a Litvínova a kromě nahrazení roštů za fluidní lože spočíval i v úpravě tlakových systémů, vybavení kotlů účinnějšími látkovými filtry tuhých látek, v osazení kotlů systémem kontinuálního měření emisí plynných a tuhých látek a ve výstavbě dalších potřebných podpůrných technologických systémů. Princip stacionární fluidní technologie spalování spočívá v dávkování mletého vápence přímo do fluidního lože společně s uhlím, kdy je využívána jeho schopnost vázat síru, čímž dochází k odsíření. Tato moderní technologie dále přispívá k významnému snížení nejen oxidů síry, ale i oxidů dusíku a tuhých látek. Celková investice této rekonstrukce dosáhla 4,5 miliard Kč. Životnost teplárny Komořany se prodloužila o další desítky let, což představuje rovněž významný stabilizační faktor na trhu práce v regionu.

Provoz teplárenské výroby tak plně dostojí požadavkům jak směrnic Evropské Unie na provozování nejlepších dostupných technologií, tak dalšímu zpřísnění české legislativy na ochranu ovzduší. Teplárně Komořany bylo vydáno v r. 2004 Integrované povolení, kde se společnost dobrovolně zavázala k přísnějším emisním limitům oxidů síry, než ji ukládají platné právní předpisy ochrany ovzduší. Pro ochranu ovzduší má teplárna Komořany stanoveny emisní limity, emisní stropy a je zdrojem zahrnutým do Přechodového národního plánu ČR. Emisní stropy jsou plněny a zejména u tuhých látek dochází k minimalizaci příspěvku imisní koncentrace ústeckého regionu.

V současné době probíhá technologická příprava provozu teplárna na další zpřísněné emisní limity od 1. 7. 2012.

Nakládání s odpady

Největší objem odpadů vzniká ze spalovacího procesu teplárny Komořany. Proto v letech 1998-2002 proběhla certifikace tohoto využitelného materiálu na výrobky, které jsou velmi žádané nejen ve stavebnictví, silniční a železniční dopravě, ale i pro zahlazení důsledků povrchového dobývání a revitalizaci krajiny regionu. Tento certifikovaný výrobek – zejména jeho aktivní složka popelovin z fluidního spalování teplárny Komořany se stal i významnou obchodní komoditou.

Součástí systému řízení ochrany životního prostředí ve společnosti je prevence. Používáním ekologických prostředků pro odmašťování, mazadel a olejů, dochází ke vzniku menšího množství nebezpečných odpadů a tím i ke snížení nákladů na jejich odstranění. Společnost má zavedený systém třídění žádoucích složek z komunálního odpadu. Zaměstnanci tyto odpady odkládají do nádob pro separovaný odpad. Tříděním odpadů je omezováno množství odpadů ukládaných na skládky. Při odstraňování odpadů jsou upřednostňována zařízení na úpravu a využití odpadů. Recyklace, kompostování, materiálové a termické využití jsou upřednostňovány před skládkováním, což má i ekonomický přínos.

Společnost je oprávněna užívat značku Ekologické firmy za zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.