Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Služby zkušební laboratoře

Laboratoř paliva

Tuhá paliva a tuhá biopaliva (popel, síra veškerá, spalné teplo a výhřevnost, uhlík celkový, voda analytická, voda veškerá, emisní faktor, granulometrie, hmotnost objemová)

Zbytky po spalování (nedopal, síra veškerá, CaO volné - sacharózu, granulometrie, silikátový kvantitativní rozbor (XRF) – Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, P2O5, SO3, SiO2, TiO2)

Laboratoř vody

Povrchové a odpadní vody (pH, vodivost, suma vápníku a hořčíku, amonné ionty N-NH4+, dusičnany (N-NO3-), dusitany (N-NO2-), dusík anorganický, BSK5, fosfor celkový (Pcelk), fosforečnany (P-PO43, chloridy dle Mohra, CHSKCr, CHSKMn, KNK4,5, KNK8,3, nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné anorganické soli (RAS), rozpuštěné látky (RL), sírany, železo celkové, křemičitany, měď, siřičitany, kovy (ICP) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sr, V, Zn,)

Laboratoř olejů

Oleje (bod vzplanutí dle Clevelanda, bod vzplanutí dle Pensky Martense, číslo kyselosti, kinematická a dynamická viskozita, úroveň znečištění pevnými částicemi, voda dle Karl Fischera, hustota pyknometricky)

Ostatní činnosti

  • Odborný posudek k analýz
  • Poradenství autorizovaného tribodiagnostika

Ceník služeb je k dispozici u vedoucího oddělení chemie.