Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

United Energy Invest

Základní informace

Obchodní jméno

United Energy Invest, a.s

Sídlo

Teplárenská 2, Most-Komořany, PSČ 434 03

IČO

273 20 413

Obchodní dní rejstřík

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1768

O společnosti

Akciová společnost United Energy Invest,a.s. je  100% -ní dceřiná společnost United Energy, a.s.

Společnost. poskytuje inženýrské činnosti, technické a dodavatelské služby a to zejména pro mateřskou společnost United Energy, pro akciové společnosti Severočeskou teplárenskou, EVO Komořany, EKY III, dále pro Elektrárny Opatovice. Své služby nabízí UEI v oblasti energetiky i mimo ni .

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti:

Mgr. Petr Hájek
Předseda představenstva
Ing. Petr Mareš
člen představenstva
David Onderek
Člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

Ing. Pavel Snášel
Předseda dozorčí rady
Ing. Michal Antonín
Člen dozorčí rady
Ing. Milan Boháček
Člen dozorčí rady

Kontakt

Kontakt: Ing. Kamila Dobešová, e-mail: radek.polian@ue.cz

Kde nás najdete?

Sídlo společnosti: Teplárenská 2,  PSČ 434 03 Most-Komořany

Pracoviště Most:

Adresa: Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany
Ústředna: 476 447 111476 447 111

Pracoviště Opatovice nad Labem

Adresa: Elektrárny Opatovice, a.s.,  PSČ532 13 Opatovice nad Labem
Ústředna: 466 843 111466 843 111

Rozsah prováděné dodavatelské, inženýrské a technické činnosti v energetice:

 • Komplexní zajištění a technická pomoc při přípravě, realizaci, uvedení do provozu a ukončení investičních akcí („owners engineering“, např:
 • zajištění územního souhlasu nebo rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu
 • zajištění podkladů k vydání povolení pro stavby, zejm. územního souhlasu nebo rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu
 • zastupování investora v jednání s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, se všemi účastníky jednotlivých správních řízení apod.
 • odborný dohled nad dodržováním podmínek státní správy
 • zajištění veškeré dokumentace pro povolovací řízení stavby, pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení apod.
 • příprava a vyhodnocení výběrových řízení
 • kontrola a dohled na způsob a jakost realizace díla např. formou technického dozoru, kontrola souladu finančního a věcného plnění aj.
 • odborný dohled nad dodržováním všech právních, technických a bezpečnostních norem a platných právních předpisů ze strany zhotovitelů
 • zajištění kompletní agendy předání a převzetí díla včetně kontroly souvisejících dokumentů
 • zajištění vydání kolaudačního souhlasu (vč. zajištění podkladů)
 • zajištění vkladu stavby a věcných břemen do katastru nemovitostí
 • činnosti při majetkoprávním vypořádání,
 • zprostředkování právní pomoci při případných soudních sporech,
 • zprostředkování činnosti soudních znalců
 • zajištění provedení materiálových rozborů technických zařízení vykazujících známky skrytých vad, zmetkových dodávek apod.
 • činnost při reklamačních řízeních
 • kontrola/analýza jakosti konečného díla před převzetím investorem
  • Zajištění přípravy, realizaci a ukončení oprav většího rozsahu (generální opravy apod.) případně pouze technická pomoc
  • Zajištění odborných projektových studií, posudků apod.
  • Pomoc při jednáních s orgány státní správy (Státní energetická inspekce, Oblastní inspektorát   práce, Energetický regulační úřad, Krajská hygienická stanice apod.)

 • Realizace dodávek strojních a stavebních celků